خانه | اخبار تیم ملی ایران - 2014 برزیل | بهترین جای ورزشگاه به ایرانی‌ها رسید

بهترین جای ورزشگاه به ایرانی‌ها رسید

  ابتدا داورها برای گرم کردن وارد زمین شدند، سپس گلرهای بوسنی و پس از آنها نیز حقیقی با رحمان احمدی و دنیل داوری برای گرم کردن وارد زمین شدند.

*بازیکنان بوسنی با لباس های آبی زنگ وارد میدان شدند.

*بهترین جایگاه ورزشگاه که هر دو طرف روبروی جایگاه است در اختیار ایرانی‌ها قرار گرفته است.

*با توجه به بارش شدید باران ناظران فیفا وارد زمین چمن شدند و کیفیت زمین را بررسی کردند.
00977836

*با توجه به اعتراض مقامات ایرانی به اینکه نام ایران روی یک مشروب الکی درج شده است، امروز روی لیوان‌هایی که نوشابه می‌فروختند نام ایران و بوسنی روی بطر‌ی‌ها و لیوان‌های حاوی نوشابه درج شده است.

*بازیکنان ایران با لباس طوسی برای گرم کردن وارد میدان شدند.

*بسیاری از بخش‌های ورزشگاه خالی اما مثل چند مسابقه ایران، برزیلی‌های زیادی در ورزشگاه حضور دارند.

*کیفیت زمین چمن ورزشگاه در محوطه شش قدم دروازه شرایط خوبی ندارد و حتی بخشی از چمن آن نیز کنده شده است.